Vill du ha ett svar svart på vitt – innehåller inomhusluften farliga partiklar som bakterier, storsvamp eller mögelsvamp av någon art?

 
Kontakta oss! Vi besöker den aktuella fastigheten och tar luft- och/eller dammprover som sedan skickas till företaget anoZona i Uppsala, vilket analyserar dem i sitt laboratorium.
 
Efter en knapp vecka kommer svaret och det anger vilka partiklar man hittat och vilka gränsvärden som gäller för respektive sort.
Vi har olika metoder för provtagningen och väljer den som passar bäst i det aktuella fallet.
 
Provtagning rekommenderas särskilt om man känner en konstig lukt i fastigheten eller om de som bor eller vistas i den ofta lider av symptom som huvudvärk, andningsproblem och trötthet.
Många vill också testa inomhusluften innan de köper en fastighet.

 

 

 

Mögelmätare

 

 

 

 

 

Tops

 

 

 

Svamp

Luftprovtagning

Reuter Centrifugal Sampler, RCS, är en utrustning som låter en bestämd mängd luft passera över agarstrip och eventuella sporer i luften sedimenterar på agarstripen. Antalet kolonier räknas och anges som antal per kubikmeter luft.
 
Därefter tas ett överföringsprov av kolonierna och analyseras i 1000 ggr förstoring och med faskontrastmikroskop.  
 
Vanligtvis tar man ett referensprov på uteluften.
 
Halterna inomhus skall vara lägre och ha en likartade flora som uteluften för att provet skall bedömas som problemfritt. Vissa organismer som gärna växer till vid mycket fuktiga förhållande anses vara markör för tillväxt av mikroorganismer i byggnader.
 

Bestämning av äkta hussvamp med DNA-teknik

Det är många gånger svårt att se vilken rötsvamp som skadat virket. Är det äkta hussvamp, Serpula lacrymans, måste saneringen gå till på ett speciellt sätt. Oftast växer det flera olika arter av rötsvampar i ett skadat hus. Tar man prov på fel ställe kan man få falskt provsvar. Genom att topsa på flera rötskador och sedan analysera med kvantitativ DNA-teknik så får man reda på om någon av de topsade ytorna innehåller äkta hussvamp
 

Materialprov

Mikrobiell skadekontroll omfattar bakterier, mögel och storsvampar på ytor och i material. Den görs när man vill konstatera en skada eller se utbredningen av den. I analysen undersöker vi 3 olika ytor från objektet.
 
Man måste hela tiden minnas att de prov man tagit ut bara är från en liten del av byggnaden och frågan är alltid hur representativt provet är. Proven ingår som en del i den byggnadstekniska undersökningen och det är alltid utredaren på plats som har ansvaret för de rekommendationer som kan bli följden, också då utredaren är husägaren själv.

Pris

 

 

Luftprovtagning                                       250 €

DNA-teknik                                               €

Materialprov                                             €